• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Ανάθεση με διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση), τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητηρίων) Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2017 (26/5/2017 - 6/6/2017)
Ανάθεση με διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση), τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητηρίων) Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2017 Προϋπολογισμός: 13.317,60 €

Ανακοίνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 22797

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2017

ΘΕΜΑ: Ανάθεση με διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση), τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητηρίων) Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2017

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προσφύγει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων (χωρίς δημοσίευση) για την ανάθεση του τμήματος 2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15856/13-04-2017 διακήρυξης, για την Παροχή Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητηρίων) Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2017, συνολικού προϋπολογισμού 10.740,00 € χωρίς ΦΠΑ (ή 13.317,60 € με ΦΠΑ), μετά από τη ματαίωση του προηγηθέντα ανοιχτού διαγωνισμού (ως προς αυτό το τμήμα), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 265/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 32, παρ. 2, περ. α.

Η προμήθεια αφορά συγκεκριμένα το τμήμα: α/α ΤΜ/ΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

2

Ναυαγοσωστική Κάλυψη Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητηρίων) Δήμου Αλεξανδρούπολης

10.740,00

13.317,60

ΣΥΝΟΛΟ

10.740,00

13.317,60

Στην διαδικασία καλούνται να λάβουν μέρος, όλοι οι ενδιαφερόμενο επαγγελματίες, καθώς η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης www.alexpolis.gr, πεδίο διακηρύξεις, στο ΚΗΜΔΗΣ, το ΕΣΗΔΗΣ και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα ανακοίνωση, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4155/13 και στον ν. 4412/2016.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: www.promitheus.gov.gr α/α 42411

Ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στη δικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 26/05/2017.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 26/05/2017.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06/06/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της
 

προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτεί η υπ’ αρ. πρωτ. 15856/13-04-2017 διακήρυξη και η σχετική μελέτη και σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά – στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή στην ηλεκτρονική υποβολή.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται από τους όρους της διακήρυξης 15856/13-04-2017 και της οικείας μελέτης, καθώς η διαδικασία γίνεται χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ