• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ (24/7/2017 - 31/7/2017)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ    24-7-2017
ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ                   
                                          

Δ Η Μ Ο Σ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 34401

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Λ. Δημοκρατίας 306

68132 ,  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Πληρ.   :  Καρκάνη Π.                                                                                                    

Τηλ.      :   2551064129

Fax       :   2551080664

E-mail :  al@alexpolis.gr

ΘΕΜΑ :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ανακοινώνει ότι η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την υπ. αρ. 15/2017 μελέτη του έργου :  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ»  το οποίο έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξ/πολης για το έτος 2017, με Κ.Α. 30.7322.004 και πίστωση 5.000,00 € με Φ.Π.Α. Η παραπάνω μελέτη αποτελείται από την Τεχνική Περιγραφή και τον Προϋπολογισμό των εργασιών για την δημιουργία πάρκου για δεσποζόμενους σκύλους  στο Ο.Τ Γ387δ του Πάρκου Αλτιναλμάζη  του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η χρηματοδότηση του έργου  είναι από πόρους «Γενικά -Ανειδίκευτα».

Το  πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση του έργου αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό ΑΔΑΜ 17REQ0016551032017-07-07  σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016.

Σύμφωνα  με το αρθ.15 του Π.Δ 171/1987 και τα άρθρα 103,209,210 του Ν. 3463/2006 και τον Ν.4412/2016 ,ο οποίος δεν κατήργησε ρητά τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων αυτών, η Οικονομική Επιτροπή κατά την συνεδρίασή της  μπορεί να αναθέσει με απ΄ ευθείας ανάθεση το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ» σε εργολάβο Δ.Ε ή σε εμπειροτέχνη ο οποίος κατέχει ανάλογο εργολαβικό πτυχίο

Όσοι ενδιαφέρονται για το έργο μπορούν  να προσκομίσουν το αντίγραφο του πτυχίου τους και τις οικονομικές τους προσφορές μέχρι και την  31/7/2017 στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Οι  προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία  του ενδιαφερομένου και την  προσφορά για το έργο:  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ».  

Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, το άνοιγμα ,η  εξέταση  των προσφορών και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή με ανοιχτή  διαδικασία σε δημόσια συνεδρίαση.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης στο τηλ. 2551064129

κα Καρκάνη Παρασκευή.

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι  3 (Τρεις) μήνες.

Ακολουθεί η Τεχνική Περιγραφή και ο Προϋπολογισμός  του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός