• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (1/8/2017 - 11/8/2017)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η για την εκμίσθωση  του Κυλικείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη   01.08.2017

ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ.  ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ                   Αρ. Πρωτ:     35497    

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306

Πληροφ. Παπαδόπουλος Κ.                             

τηλ:  25510 64215                                                 

                                                    

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

                Ο  Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει ότι :

 

Την 11η του μηνός Αυγούστου του έτους  2017, ημέρα της εβδομάδας      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και  από ώρα 09.00 π.μ, έως 10.00 π.μ  θα γίνει στο Δημαρχείο η φανερή, προφορική και  πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση  του Κυλικείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ 270/81, του Ν. 3463/2006 του  Ν. 3852/2010 και την 248/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 450,00€ ανά μήνα.

Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (04) χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης.

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: α) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς επί των μισθωμάτων ενός χρόνου. Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια, χρηματικού ποσού  ίσου με το 1/10 επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε, για ένα χρόνο, β) βεβαίωση από το Δημοτικό Ταμείο περί μη οφειλής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του ιδίου και του εγγυητή του, γ) φορολογική ενημερότητα του ιδίου και του εγγυητή του από την αρμόδια ΔΟΥ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων και  Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στο τηλέφωνα  :  25510 64215.

 

 

Ο   Δήμαρχος

 

 

 

Ευάγγελος Λαμπάκης