• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην περιοχή Καλλιθέα – Ν. Χηλή (3/8/2017 - 16/8/2017)
Διακήρυξη για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην περιοχή Καλλιθέα – Ν. Χηλή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αλεξανδρούπολη 4 Αυγούστου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ: 36126

Ν Ο Μ Ο Σ

Ε Β Ρ Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

(

FAX

Ε-mail

: Λ. Δημοκρατίας 306

: 681 00 Αλεξανδρούπολη

:Παπαδόπουλος Κ.

: 2551064215

:2551064142

: kpap@alexpolis.gr

Ορθή επανάληψη ως προς τον αριθμό του τεμεμαχίου αντί του 526 το ορθό 529.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει ότι :

Την 16η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. θα γίνει στο Δημαρχείο η φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο με αριθ. τεμαχίου 529 στην περιοχή Καλλιθέα – Ν. Χηλή, στο 2ο χ.λ.μ. Αλεξ/πολης – Χηλής, συνολικής επιφάνειας 960,38 τ.μ. ,σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, του άρθρου 192 παρ.1 του ΔΚΚ και τους όρους που αναφέρονται στην 247/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ως κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 500,00 € για κάθε έτος, το οποίο θα παραμείνει σταθερό και θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ για τα τρία έτη της μισθωτικής σχέσης.

Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης ακινήτου.

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

Για τα φυσικά πρόσωπα

α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του ιδίου και του αξιόχρεου εγγυητή του από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για χρέη προς το Δημόσιο, β) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. Η εγγυητική αυτή επιστολή, θα αντικατασταθεί με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος, γ) βεβαίωση απ το Δημοτικό Ταμείο περί μη οφειλής στον Δήμο Αλεξανδρούπολης του ιδίου και του εγγυητή του και σε περίπτωση νομικού προσώπου των εταίρων, δ) υπεύθυνη Δήλωση όπου ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο για την επικοινωνία της Επιτροπής Διαγωνισμού μαζί του, ε) ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο συμμετοχής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό , εφόσον ο διαγωνιζόμενος εκπροσωπείται με άλλο φυσικό πρόσωπο , στον οποίο παρέχει την εξουσιοδότηση να συμμετέχει στο διαγωνισμό και να υποβάλλει οικονομική προσφορά, στ) υπεύθυνη Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης ανεπιφύλακτα.

Για τα νομικά πρόσωπα, θα προσκομιστούν όλα τα ανωτέρω που αφορούν εταιρεία και τους νόμιμους εκπροσώπους της, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης της εταιρείας στη συγκεκριμένη δημοπρασία (απόφαση Δ.Σ για συμμετοχή στη δημοπρασία, ειδικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης).

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης θα επιβαρύνει τον πλειοδότη.

Περισσότερες πληροφορίες για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στο τηλέφωνο: 2551064215

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Λαμπάκης