• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών 2010-2011» (2/11/2010 - 12/11/2010)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών 2010-2011» Προϋπολογισμός: 776.740,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΕΡΓΟ:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗ-ΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙ-ΚΩΝ

ΧΡΗΣΗ:

2010-2011

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ

         ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

799.185,88€με Φ.Π.Α. 23%

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :    8/10

 

 

 

 

                                                ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών 2010-2011».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

            Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό  για την Προμήθεια Καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών. ».

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

β) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

γ) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

ε) Την αριθμ.    504/2010 απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου .

στ) Την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ με το

      ΠΔ 60/07

 

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στο νομό ΄Εβρου , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-45 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
 
Η προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης είναι προϋπολογισμού 776.740,00ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%)  και των λιπαντικών 22.545,90ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%)και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:  πατήστε εδώ
 
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
 

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών την Tρίτη  02/11/2010  και σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επαναληφθεί την Παρασκευή 12/11/2010 .

2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11,00 και ώρα λήξης η 11,30