• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων»με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας - τιμής (28/3/2018 - 27/4/2018)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων»με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας - τιμής Προϋπολογισμός: 255.440,00 €