• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων – Μηχανημάτων έργου (6/4/2011 - 18/4/2011)
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού  για την Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων – Μηχανημάτων έργου  Προϋπολογισμός: 52.962,50 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Α.Μ.Θ.                                                                  

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ             Ημερομηνία   05-04-2011
                                                       Αριθμ. Πρωτ. 15.645   

 

 
 
 

 

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

 

για την Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων – Μηχανημάτων έργου  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη   τιμή  εργασιών συντήρησης και επισκευής ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων έργου 52.962,50€  προϋπολογισθείσης αξίας 52.962,50€   ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα , την  18 -04-2011 ημέρα

Δευτέρα , ώρα 10.30 . Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών. Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 28-04-2011 την ίδια ώρα .

 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης(3.000,00€) , πιστοποιητικό Επιμελητηρίου και υπεύθυνη δήλωση .

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρμόδιος Χαράλαμπος Σούλτας Διεύθυνση Λ.Δημοκρατίας 306  Τηλέφωνο 25510 64165 .

 

 

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            

 

                                                                                   

                                                                               Ευάγγελος Λαμπάκης  
 
Για να παραλάβετε την μελέτη πατήστε εδώ