Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με σήμανση έκδοσης  (02.12.2019)

Την Προθεσμία υποβολής Δικαιολογητικών ( Από 11-03-2020 έως  20-03-2020)

Τελική Ανακοίνωση ΑΣΕΠ_ΣΟΧ1_2020

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ