ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και επισκευαστικές εργασίες οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων για τα έτη 2020-2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.»

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   998.855,63 € ΜΕ ΦΠΑ Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/03/2020, ημέρα Πέμπτη και […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» με δ.τ. «Πολυκοινωνικό» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, από τη υπογραφή της σύμβασης και για ένα χρόνο.

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΜΕΛΕΤΗ   Υποβολή προσφορών έως 24/02/2020 και ώρα 15:00  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.790,80 ΕΥΡΩ Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών στις 18η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9:30 π.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ