ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.718,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24% Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών 17/05/2021 και ώρα 10.00   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ […]