ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 82.039,64 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 1η  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 5η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00πμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ2 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ 3