Συνοπτικός  διαγωνισμός  µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»,

Η εκτιμωμένη αξία της σύβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπ/σµός χωρίς Φ.Π.Α.: € 48.387,10, Φ.Π.Α. : 11.612,90).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αλεξανδρούπολης (Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος όροφος, Αλεξανδρούπολη) την 13.05.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ. ΣΒΑΚ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΒΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η εκμίσθωση θα γίνει με πλειοδοτική, φανερά και προφορική δημοπρασία που θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ, 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021, και  από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.  στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

 

Επαναληπτική Διακήρυξη

Η εκμίσθωση θα γίνει με πλειοδοτική, φανερά και προφορική δημοπρασία που θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ , 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, και  από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.  στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.

 

Επαναληπτική Διακήρυξη

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.388,46 ευρώ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 10:00 π.μ.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

Η  Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΑΕ, διενεργεί Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό  της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του τουριστικού τομέα» στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 2014 – 2020  με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.3340/8-11-2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5031786 

Βασικός στόχος του Έργου είναι η προετοιμασία 40 (σαράντα) εργαζομένων σε τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης προκειμένου να καταρτιστούν σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους επισκέπτες / τουρίστες της πόλης της Αλεξανδρούπολης 

Χρηματοδότηση : 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων, δημοσιότητας, συμβουλευτικής, πιστοποίησης και  κατάρτισης (εφεξής το Έργο) για 50.000,00 € 

 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής.    

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών : Δευτέρα, 12/03/2021 και ώρα 10.00 π.μ  

Τελική ημερομηνία Υποβολής των προσφορών: Δευτέρα, 05/04/2021 και ώρα 10:00π.μ 

Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/04/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.         .  

Το σχετικό τεύχος της Διακήρυξης έχει αναρτηθεί  στον ιστότοπο της ΤΙΕΔΑ ΑΕ:’’ www.tieda.gr’’, στο Δήμο : www.alexpolis.gr & στο πρόγραμμα Διαύγεια &  ΚΗΜΔΗΣ . 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το κεντρικό γραφείο της εταιρείας  στο τηλέφωνο 25510-88340.  

 

ΤΙΕΔΑ_ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 

ΣΒΑΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για την πρόσληψη Ιατρών Παθολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου από την επόμενη της δημοσίευσης στις 05-02-2021 στον τοπικό τύπο (Ελεύθερη Θράκη) και για 5 ημέρες

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Φερών, στις 09 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη.

Χρονικό διάστημα υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται η 11:00 π.μ. και λήξη η 11:30 π.μ.
Ώρα έναρξης των προσφορών, ορίζεται η 11:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 12:00 π.μ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 92999

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04-02-2021

Ημερομηνία αποσφράγισης : 11-02-2021

Προϋπολογισμός : 137.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 82.039,64 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 1η  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 5η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00πμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ2 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  1.293.647,36 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15.02.2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 19.02.2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10πμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗ

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / ΤυποποιημένοΈντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΒΗ ΑΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22/01/2021, ΩΡΑ 10:00π.μ. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/01/2021 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00 Π.Μ

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 56.165,45€ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

Ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι 29/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00πμ.
Προϋπολογισμού 10.000,00€ με ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Συνολικής δαπάνης 43.821,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 24.12.2020 και ώρα 15.00μμ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 31.12.2020 και ώρα 09.30πμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΚΕΚΑΣ

2ο ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΚΕΚΑΣ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  10/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    24.631,36 € με Φ.Π.Α

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών : Τετάρτη, 25/11/2020 και ώρα 09.00 πμ  

Τελική ημερομηνία Υποβολής των προσφορών: Πέμπτη,17/12/2020 και ώρα 09:00πμ 

Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/12/2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00πμ    

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24-11-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

Loading...