Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 06.07.2020 και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 10.07.2020 και ώρα 10.00πμ, από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ – ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ