Προϋπολογισμού :196.322,88 ευρώ με το ΦΠΑ

Ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27.05.2019

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΤΕΥΔ