ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 252.201,20€

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 21.04.2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00ΜΜ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΤΕΥΔ