ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :220.208,40 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 23/07/2019

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ