ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 149.220,00€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 30.06.2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00μμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ