ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 154.543,68 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 4  ΜΑΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00μμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ