Προϋπολογισμού 200.000  ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ