Συνολικής δαπάνης 757.977,92€ άνευ ΦΠΑ   (867.336,30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΏΡΑ: 15.00μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΒΑ

ESPD-REQUEST

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΚΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΠΛΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ GLASS CLEANING

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ 18.02.21