ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  1.293.647,36 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15.02.2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 19.02.2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10πμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗ

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / ΤυποποιημένοΈντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)