ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 633.649,92 ΜΕ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31/07/2020  15:00:00

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 06/08/2020 10:00:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΕΕΕΣ