Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ωρα 10.00 (30-7-2020)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 51.768,55 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ,  (64.193,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Η Διακήρυξη θα διακοπεί, θα αλλάξουν κάποιοι όροι και θα επαναδημοσιευθεί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ