Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22.08.2019 και ώρα 15.00μμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΕΥΔ