Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 27-11-2020 ημέρα Παρασκευή, ώρα 10.00.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΥΔ