Προϋπολογισμού 13.492,44€ ευρώ με ΦΠΑ 24% για τα έτη  2020-2021

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στις 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ