ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   998.855,63 € ΜΕ ΦΠΑ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/03/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)