Προϋπολογισμού 55.144,21 € ευρώ (μαζί με το Φ.Π.Α. 24%)

Καταληκτική Ημερομηνία 11 Αυγούστους 2020

ΤΕΥΔ

Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ