Προϋπολογισμός :  καθ. αξίας 53.799,60€ και συν. αξίας: 66.711,43€

Υποβολή προσφορών από 3/7/2020 έως 15/7/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

Διευκρίνιση