ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 23.04.2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.988,94 (με ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ