ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 23.04.2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.952,98 (με ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ