ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 23.04.2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.941,20 (με ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ