Προϋπολογισμού 69.876,38 € ευρώ  (μαζί με Φ.Ξ.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτήριο του Πολυκοινωνικού (ισόγειο-αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου) οδός Καρτάλη 2 την 12η  Αυγούστου 2020 από 09:30 έως 10:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ