ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.790,80 ΕΥΡΩ

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών στις 18η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9:30 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ