Προϋπολογισμός : 14.994,08 €

 

Καταληκτική ημερομηνία 20-11-2019

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ