ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.863,56 ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών 24-03-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ