Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 και ώρα 10.00 (6-8-2020)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.816,03 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ,  (18.371,88 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%).

Παρασκευόπουλος_Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη με ΑΔΑΜ

Έντυπο Οικονομικής Προσφορές

Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑΜ