Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς 30-12-2020

1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΩΣΕΙΣ

4) ΤΕΥΔ