Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, θεωρείται ενεργειακός κόμβος της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Η Αλεξανδρούπολη είναι ο πρώτος Ευρωπαϊκός δήμος που διασχίζεταια από τον αγωγό φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline (TAP), ο οποίος αποτελεί έργο κοινού ενδιαφέροντος (PCΙ)για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς διαδραματίζει ρόλο στο άνοιγμα του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου, έναν δηλαδή από τους λεγόμενους ενεργειακούς διαδρόμους που χαρακτηρίζει η ΕΕ ως προτεραιότητες για την επίτευξη της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης πρόκειται να κατασκευαστεί πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, ο οποίος συμβάλει μεσοπρόθεσμα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αναγνωρίζοντας την ανάγκη μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, έχει καταρτίσει και εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ), το οποίο έχει εγκριθεί από την Τεχνική Γραμματεία του «Συμφώνου των Δημάρχων». Το ΣΔΑΕ της Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνει δράσεις και παρεμβάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την προώθηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στοχεύει στην μετατροπή του σε έναν σύγχρονο, βιώσιμο, ενεργειακά αποδοτικό δήμο της Ευρώπης, εκμεταλλευόμενος τις τοπικές πηγές ενέργειας και τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους χωρίς να στερεί από τις επόμενες γενιές την δυνατότητα αξιοποίησής τους. Ειδικότερα, στοχεύει στην μείωση των εκπομπών CO2κατά τουλάχιστον 30% μέχρι το 2020 και περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη δικτύου γεωθερμικής τηλεθέρμανσης, την ανάπτυξη δικτύου οικιακού φυσικού αερίου, την ανάπτυξη δικτύου τηλεθέρμανσης από την απορριπτόμενη θερμική ενέργεια του σταθμού συμπίεσης του αγωγού TAP, την ενσωμάτωση μικρών ΑΠΕ σε κτίρια και την ανάπτυξη των τεχνολογικών πληροφορικής και επικοινωνίας για την μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε μία έξυπνη πόλη. Για τον τομέα των μεταφορών, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στοχεύει στην προώθηση της χρήσης ποδηλάτου και ηλεκτροκίνητων οχημάτων με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της χρήσης οχημάτων συμβατικού καυσίμου.

Τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα του Δήμου Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνουν:

 • Τηλεθέρμανση Φερών και λοιπών οικισμών με αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμικής ενέργειας του σταθμού συμπίεσης του αγωγού TAP (σε φάση ωρίμανσης)
 • Αστική και αγροβιοτεχνική τηλεθέρμανση με αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Αριστήνου-Άνθειας (σε φάση υλοποίησης)
 • Αντικαστάση του δημοτικού φωτισμού του συνόλου του δήμου με νέας τεχνολογίας χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης φωτισμό LED (σε φαση υλοποίησης)
 • Γεωθερμική Τηλεθέρμανση συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, «τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» για ''οικιακή'' χρήση των οικισμών της Τραϊανούπολης (+ την Αγνάντια). (σε φάση ωρίμανσης)

Ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω:

 • Στο Β’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία ηλιακό θερμικό σύστημα θέρμανσης και ΖΝΧ.
 • Στον Α’ παιδικό σταθμό Αλεξανδρούπολης εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων για θέρμανση και ΖΝΧ.
 • Στον Β’ παιδικό σταθμό Αλεξανδρούπολης εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία φωτοβολαταϊκο σύστημα ιδιοκατανάλωσης 5 kwp, καθώς και σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση και ΖΝΧ.
 • Στον Ζ’ παιδικό σταθμό Αλεξανδρούπολης εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 12,5 Kwp και σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση και ΖΝΧ.
 • Στον Β’ Παιδικό σταθμό Φερών εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων για θέρμανση και ΖΝΧ.
 • Στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο, εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία, φωτοβολταϊκο σύστημα τροφοδοσίας σταθμού φόρτισης 5 kwp και σύστημα λέβητα καυστήρα βιομάζας ισχύος για θέρμανση.
 • Στο Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Άγιος Κυπριανός», εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία Ηλιακό σύστημα ΖΝΧ, σύστημα λέβητα καυστήρα βιομάζας για θέρμανση και ΖΝΧ και φωτοβολταϊκο σύστημα ιδιοκατανάλωσης 5 kwp.
 • Στο Α’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης, εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία σύστημα λέβητα –καυστήρα βιομάζας ισχύος για θέρμανση.