Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση - ELoGE» για τους Eλληνικούς Δήμους είναι μέρος του Κοινού Έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) έχει ξεκινήσει τον Β κύκλο του προγράμματος.
Στόχος της ευρωπαϊκής αυτής δράσης είναι η αναγνώριση και πιστοποίηση των Δήμων, οι οποίοι επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο διακυβέρνησης σύμφωνα με τις δώδεκα ευρωπαϊκές αρχές καλής διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης:
1. Εκπροσώπηση, συμμετοχή των πολιτών και δίκαιη διεξαγωγή εκλογών
2. Ανταπόκριση
3. Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα
4. Προσβασιμότητα και διαφάνεια
5. Κανόνες δικαίου
6. Δεοντολογία
7. Ικανότητα και επάρκεια
8. Καινοτομία και προσαρμοστικότητα
9. Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός
10. Υγιής δημοσιονομική διαχείριση
11. Ανθρώπινα δικαιώματα, πολυπολιτισμικότητα και κοινωνική συνοχή
12. Λογοδοσία.Στο πλαίσιο αυτό, θα διεξαχθεί έρευνα κοινής γνώμης για τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή των πολιτών.
Οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για την εφαρμογή των Αρχών της Χρηστής Διακυβέρνησης από τους ΟΤΑ.
Οι πολίτες συμμετέχουν συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο