Συνοπτικός  διαγωνισμός  µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»,

Η εκτιμωμένη αξία της σύβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπ/σµός χωρίς Φ.Π.Α.: € 48.387,10, Φ.Π.Α. : 11.612,90).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αλεξανδρούπολης (Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος όροφος, Αλεξανδρούπολη) την 13.05.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ. ΣΒΑΚ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΒΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ