ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ : 200.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : έως 28/07/2020 και ώρα 10:00 πμ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος : : 91170

Ανακοίνωση Διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ