Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ- Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης-δικαιολογητικά

1. Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται​​ να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔwww.oaed.gr, ενώ μετά τη συμπλήρωσή τους οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να τις αποστείλουν στον Οργανισμό μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων, http://ait.oaed.gr/

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακριβή προσωπικά στοιχεία τους, τον ΑΦΜ τους, τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για κάθε θέση, τη γνώση ξένων γλωσσών, τη γνώση χειρισμού Η/Υ και όποια άλλα τυπικά προσόντα τυχόν ζητούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση σε έως τρεις θέσεις της περιφέρειας στην οποία ανήκουν.​​ 

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τα εξής:

• Την ηλικία τους, η οποία αποδεικνύεται με​​ ληξιαρχική πράξη γέννησης​​ του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου ανήκουν.

• Τον​​ χρόνο ανεργίας, ο οποίος αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο του ΟΑΕΔ, στο οποίο αναφέρεται η διάρκεια εγγραφής του ανέργου στα Μητρώα Ανεργίας του.

• Το​​ οικογενειακό ή ατομικό τους εισόδημα​​ με την προσκόμιση της απόδειξης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα 2013).

• Την​​ οικογενειακή τους κατάσταση​​ για την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το οποίο θα αποδεικνύει την ιδιότητά τους ως έγγαμων, άγαμων, αρχηγών μονογονεϊκής οικογένειας και τον αριθμό των ανήλικων -εφόσον υπάρχουν- τέκνων τους.

• Την κατηγορία στην οποία ανήκουν. α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα, ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

 

2. Κατάταξη

Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης των υποψηφίων αφορά την κατάταξή τους βάσει μορίων.

Τα κριτήρια που μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερα μόρια στους υποψηφίους είναι τα εξής:

•​​ Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας​​ του ανέργου και συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ή της συζύγου του με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: Ενα μόριο για κάθε πλήρη μήνα. Ο αριθμός των μορίων για ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκής οικογένειας διπλασιάζεται.

•​​ Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό έτους 2018: Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ύψους έως 7.000 ευρώ λαμβάνει 30 μόρια, μέχρι 10.000 ευρώ 25 μόρια έως​​ 16.000 ευρώ λαμβάνει 20 μόρια και ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ύψους έως 26.00ο ευρώ λαμβάνει 10 μόρια.

•​​ Ηλικία: 15 μόρια για ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, 25 μόρια για ανέργους 30-44 ετών, 35 μόρια για ανέργους ηλικίας 45 – 54 ετών και 55 ετών και άνω 45 μόρια.

•​​ Αριθμός ανήλικων τέκνων: Για κάθε ανήλικο τέκνο (το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας), ο γονέας πριμοδοτείται με 10 μόρια.

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια και
ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: είκοσι (20) μόρια.

εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου: είκοσι (20) μόρια.

 

 

Θέσεις κοινοφελούς εργασίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης