Από 9-4-2019 έως έως 19-4 2019

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (62.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΤΕΥΔ