Προϋπολογισμός μελέτης : 113.881,60€ με το ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19.10.2020 και ώρα 15:00μμ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΔΙΑΚHΡYΞΗ