Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 16/11/2020

Προϋπολογισμός : 52. 734,72€

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ