Αφορά Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο ΔΕ Φερών 2021 -Στολών Δημοτικής Αστυνομίας 2021-2023 –Είδη Ατομικής Προστασίας για Δράσεις Πολιτικής Προστασίας, 2021-2022-2023

Προϋπολογισμού ποσού: 376.240,50 € χωρίς ΦΠΑ και ποσού: 466.538,23€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής /τμήμα 

Αρ. πρωτ. 10574/2020

Kαταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27.07.2020 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 31.07.2020 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ