ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  05/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  15.000,00 € με το Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ