ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 π.μ.

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  24.800,00 € με το Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ